Tóc nữ

CẮT TÓC

GIÁ

Cắt tạo mẫu

200,000

Cắt tóc nữ

120,000
150,000

Cắt mái

50,000

Uốn mái

100,000

Duỗi mái

100,000

TẠO KIỂU TÓC

GIÁ

Chải sấy tạo kiểu

60,000

Uốn giả

120,000

Chải, tạo kiểu tóc dự tiệc

150,000
200.000

DUỖI TÓC

GIÁ

(SIZE S-M-L + 150,000)

Duỗi tóc

700,000

Duỗi tóc yếu

800,000

Duỗi volume (duỗi phồng)

700,000

Duỗi volume (duỗi phồng) tóc yếu

800,000

UỐN TÓC

GIÁ

(SIZE S-M-L + 150,000)

uốn nóng tóc

700,000

uốn nóng tóc yếu

800,000

uốn lạnh tóc

600,000

uốn lạnh tóc yếu

700,000

Bấm phòng chân tóc

300,000

Bấm phòng chân tóc yếu

400,000