wax lông

Wax mép

50,000

Wax nách

80,000

Wax chân mày

120,000

Wax 1/2 tay

100,000

Wax tay

150,000

Wax 1/2 chân

120,000

Wax chân

180,000

Wax lưng

200,000

Wax bụng vai

100,000

Wax bikini

300,000

Wax định hình bikini

400,000